ผู้ขอต้องใส่รายละเอียดข้อมูลการขอรับหนังสือรับรองฯ ให้ถูกต้อง ถึงจะสามารถดำเนินการขอได้
The requester must provide the required information and ensure that the information is accurate before submitting a request for a COVID-19 vaccination certificate.
ยืนยันส่งข้อมูล / Submit Request
v. 1.30